DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Davide from Italy

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Davide from Italy

Hoe verliep de verhuizing van Italië naar Nederland?
Toen ik besloot om naar Nederland te verhuizen, was ik een beetje bang voor het verhuisproces, ten eerste omdat het mijn eerste echte werkervaring in het buitenland was en ten tweede omdat de Nederlandse manier van leven heel anders is dan de Italiaanse. Desondanks was de transfer vanuit Rome niet zo dramatisch als ik dacht. Ik ben gedurende het hele rekruteringsproces ondersteund, zowel in nieuwe werkgerelateerde zaken als wat betreft nieuw leven in een nieuw land.

Nederland staat bekend als een redelijk gezellige locatie voor expats en in mijn geval kan ik die visie bevestigen, aangezien ik denk dat het mogelijk is om me vrij gemakkelijk aan te passen aan de Nederlandse manier van leven.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn om een ​​woonruimte te vinden in Nederland en over het algemeen is de echte uitdaging het vinden van redelijk geprijsde accommodatie, vooral in populaire steden. Ik kan bevestigen dat het niet gemakkelijk was om een ​​betaalbare accommodatie te vinden in Enschede, inderdaad, ik ben op zoek gegaan naar een appartement toen ik nog in Italië was. Ik kwam een ​​paar weken voor mijn definitieve overstap naar Enschede en ben er, met een beroep op verhuurbedrijven, in geslaagd een goed appartement te vinden in het stadscentrum.

Wat betreft de belangrijkste bureaucratische praktijken (inschrijving bij de gemeente, ziektekostenverzekering, enz.) Ik werd ondersteund bij de behandeling ervan, dus ik kan zeggen dat ik geen grote problemen heb gehad.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Ik woon sinds juni in Nederland, en hoewel ik me nog steeds een buitenlander voel, vind ik de stad Enschede erg leuk. Een van de meest interessante dingen is de afwezigheid van verkeer en de mogelijkheid om met de fiets overal in de stad te komen. Ook al kom ik uit Italië, ik ben geboren in een klein stadje in de bergen (Campobasso) en ik ben bekend met kou, regen en sneeuw. Om die reden is het Nederlandse weer voor mij geen “probleem” en misschien voel ik me er wel beter door dan ik dacht.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
Ik geniet erg van culturele evenementen, zoals culturele zondagen of concerten. Bovendien is het, uit de ervaring van mijn vriendin, ook gemakkelijk om “Taalcafés” te vinden, georganiseerd door verschillende verenigingen die expats helpen om de Nederlandse taal te leren en te oefenen.

Ik geniet van de regio Twente op de fiets en verken de prachtige natuur met afwisselende landschappen.

Wat verbaast je (nog) aan de Nederlanders of Nederland?
Het leven als expat in Nederland zal je doen beseffen dat Nederlanders gastvrij en hartelijk zijn, ook al zijn ze eerder gereserveerd. In gesprekken zijn ze meestal vriendelijk, maar ook recht door zee en eerlijk.

Persoonlijk ben ik het, hoewel ik sommige aspecten van de lokale cultuur nog lang niet volledig begrijp, eens met de Nederlandse pragmatische kijk op het leven.

Welke tips of advies zou je iemand geven die naar Nederland verhuist?
Verhuizen naar Nederland is een grote uitdaging, zeker voor mensen uit Latijnse culturen. U moet zich ervan bewust zijn dat er dingen zullen zijn die u zult missen, zoals het weer, eten, “menigte” en uw manier van denken over het leven. Maar als je bedenkt dat de “cultuurschok” normaal is, kun je leren en genieten van die verschillen en veel positieve dingen die Nederland te bieden heeft.

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Davide from Italy

How was the process of moving from Italy to the Netherlands?
When I decided to move to the Netherlands I was a little bit scared about relocating process, first because it was my first real work experience abroad and second because the Netherlands way of living is very different from the Italian one. Despite this, the transfer from Rome has not been as dramatic as I thought. I have been supported throughout the whole recruitment process, both in new job related matters and also for what concern new life in a new country.

The Netherlands is known as a fairly cozy location for expats and, in my case, I can confirm that vision, since I think it is possible to quite easily adapt to the Dutch way of living.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc?
I knew it wouldn’t be easy to find a place to live in the Netherlands and generally speaking, the real challenge is to find reasonably priced accommodation, particularly in popular cities. I can confirm that it hasn’t been easy to find an affordable accommodation in Enschede, indeed, I started to search for an apartment when I was still in Italy. I came to Enschede a few weeks before my definitive transfer and, relying on rental agencies, I succeeded to find a good apartment in the city center.

For what concerns the main bureaucratic practices (registration at municipality, health insurance, etc) I was supported in dealing with them, so I can say that I didn’t face great troubles.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
I live in the Netherlands since June, and although I still feel a foreigner, I like the city of Enschede very much. One of the most interesting things is the absence of traffic and the possibility to reach anywhere in the city by bike. Even if I come from Italy, I was born in a little town in the mountains (Campobasso) and I am familiar with cold, rain and snow. For that reason Dutch weather is not a “problem” for me and maybe it makes me feel more at home than I thought.

What activities do you like the most in the region of Twente/ Enschede?
I enjoy very much cultural events, as cultural Sundays or concerts. In addition, from my girlfriend’s experience, it is also easy to find “Taalcafés” organized by several associations that help expats to learn and practice Dutch language.

I enjoy the region of Twente by bicycle, exploring its beautiful nature with varied landscapes.

What (still) surprises you about the Dutch people or the Netherlands?
Expat life in the Netherlands will make you realize that the Dutch people are welcoming and cordial, even if rather reserved. In conversation, they tend to be friendly, but also straightforward and honest.

Personally, although I am still far from fully understanding some aspects of the local culture, I agree with Dutch pragmatic view of life.

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
Moving to the Netherlands is a big challenge, especially for people coming from Latin cultures. You have to be aware that there will be things that you will miss, as weather, food, “crowd” and your way of thinking about life. But, keeping in mind that the “culture shock” is normal, you can learn and enjoy those differences and many positive things that The Netherlands can give.