DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Jairo from Spain

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Jairo from Spain

Hoe verliep de verhuizing van Spanje naar Nederland?
Het moeilijkste is om alles aan de andere kant klaar te krijgen: Enschede? Hoe is het? Waar is het? Hoe gaat het? Op zoek naar informatie online blogs, forums, etc. En hoe is het Nederlands? Zoeken is uw dagelijkse bezigheid, zeker als u, zoals ik, nog niet eerder in Nederland bent geweest.

Natuurlijk veel vragen, maar je krijgt de antwoorden pas als je hier bent.

Mijn eerste contact met Nederland duurde slechts drie dagen, ik ontmoette het bedrijf mijn toekomstige collega’s en kreeg de kans om dit land te zien en te voelen. Het was geweldig. Dus besloot ik te komen.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals een burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Enschede is een kleine stad met twee universiteiten, dus soms, vooral in augustus / september, is de stad een beetje vol, maar het is niet echt moeilijk om een ​​kamer / woning / studio te vinden.

Er moet wat papierwerk worden gedaan, heel belangrijk maar niet erg. Zowel Vera (Sonder) als het Nederlandse bedrijf waar ik werk, hebben me geholpen met alles wat ik nodig had. De drie belangrijkste dingen die u moet doen zodra u in Nederland aankomt:

1. Zoek een plek om te wonen
Van een afstand was het een beetje moeilijk, vooral om het contract te regelen, maar ik heb het gedaan, dus je hebt gewoon een beetje geduld en veel zoeken nodig. Deze websites zijn erg nuttig:

https://kamernet.nl/ (NL & EN)
http://www.marktplaats.nl/ (NL)

Er zijn hier niet veel opties zoals Hostels, maar er is altijd wel een mogelijkheid om hier tussentijds een airbnb te krijgen.

2. Vraag het National Insurance Number (BSN) aan
Hiervoor moet u met een bewijs van uw adres in Nederland (huurcontract) en uw identiteitsbewijs (paspoort) naar het stadhuis. Ik ging met Vera (Sonder) de dag nadat ik in Enschede aankwam, zij hielp me om het BSN te halen. Met dit nummer kunt u in Nederland werken en wonen.

3. Zorg voor een ziektekostenverzekering
In Nederland is een ziektekostenverzekering verplicht. Hiervoor zijn veel verzekeringsmaatschappijen. Een basispakket dekt uw basisgezondheidsbehoeften, maar afhankelijk van wat u wilt, zullen de prijzen variëren.

Om alle mogelijkheden te vergelijken raad ik deze websites aan:

http://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english
https://www.independer.nl/

Wat je wilt weten: gemiddeld 70 € -100 € / maand, voor een basisbedrag.

Na deze drie ben je klaar om je zorgen te maken over hoe je Nederlands kunt krijgen

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Het aanpassingsproces verloopt misschien langzamer dan verwacht, zeker als je geen Nederlands spreekt, maar dat is tegelijkertijd een goed excuus om met lokale mensen te oefenen. De Nederlandse taal is als een mix van Duits, Engels en een beetje Spaans. Dat is tenminste hoe ik het na al die tijd zie. Als iemand Nederlands geen woord in het Engels kent (ik gebruik de hele tijd Engels), vraag ik hem gewoon om het in het Nederlands te zeggen, en vaak begrijp ik het zoals het lijkt op Spaans.

Ik raad echt aan om de taal te leren, Nederlanders zien graag je moeite.

De mensen hier zijn heel eerlijk en verantwoordelijk en maken zich niet veel zorgen. Nederlanders zeggen altijd met een glimlach iets tegen je.

Het weer, nou, ik mis de zon. Maar het Nederlandse weer zorgt voor prachtige bossen waar je met de fiets altijd doorheen kunt.

Klein land met zoveel typische dingen dat er niet genoeg tijd is om ze allemaal te zien.

Enschede is erg gezellig, leuke kleine plekjes die je gaat ontdekken. Ik hou van muziek, hier heb ik een geweldige plek gevonden om te oefenen en waar je wekelijks concerten vindt: Atak. Mijn favoriete plek is Jazzpodium de Tor, natuurlijk elke week jazz. Dans, kunst, ijslucht, waterlucht, voetbal, feest …

Elke plek als deze is mijn thuis.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
Het leukste vind ik het rondreizen, zoveel mogelijk weten in Nederland, dat is geweldig. Maar waar ik echt van hou, is met mijn fiets het bos in gaan en verdwalen.

Wat verbaast je nog aan Nederlanders of Nederland?
Hoe kunnen ze gewoon een broodje eten als lunch? Maar vrijwel alles is een verrassing. Nieuw eten, nieuwe plekken, nieuwe manier van leven, een nieuw woord in het Nederlands. Ik denk dat ik nog lang verrast zal zijn.

Welke tips of advies zou u iemand geven die naar Nederland verhuist?
Geniet hier van elk moment. Doe geen stap terug, want je kent de taal niet of zoiets, ik weet zeker dat hier komen de beste beslissing was die ik kon nemen en natuurlijk zal ik er zijn zodat je me altijd kunt bellen, ik zal je gids zijn

🙂

Tot ziens!

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Jairo from Spain

How was the process of moving from Spain to the Netherlands?
The most difficult thing is to get everything ready at the other side: Enschede? What is it like? Where is it? How is it? Trying to find any information online blogs, forums, etc. And how is Dutch? Searching is your everyday, specially if you have not been in the Netherland before, like me.

Of course a lot of questions but you won’t get the answers until you get here.

My first contact with the Netherlands was just for three days, I met the company my future colleagues and had the opportunity to see and feel this country. It was awesome. So I decided to come.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like a social security number, health insurance, etc?
Enschede is a small town with two universities in it, so sometimes, especially August /September, the city is a bit packed, but it is not really difficult to find a room/house-share/studio.

Some paperwork needs to be done, very important but no big deal. Both Vera (Sonder) and the Dutch company I am working at helped me in anything I needed. The three most important things to do as soon as you arrive to the Netherlands:

1. Get a place to live
From a distance it was a bit difficult, specially to arrange the contract, but I did it, so you just need a bit of patience and a lot of searching. This websites are really helpful:

https://kamernet.nl/ (NL & EN)
http://www.marktplaats.nl/ (NL)

There are not many options such as Hostels here, but there is always a possibility to get an airbnb here meanwhile getting a house.

2. Get the National Insurance Number (BSN)
To do this you have to go to the City Hall with a prove of your address in the Netherlands (rental contract) and your ID (passport). I went with Vera (Sonder) the day after I arrived Enschede, she helped me to get the BSN. This number will allow you to work and live in the Netherlands.

3. Get your health insurance
In the Netherlands health insurance is mandatory. There are a lot of insurance companies for this. A basic package will cover your basic health needs but depending on what you want prices will vary.

To compare all possibilities I recommend these websites:
http://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/english
https://www.independer.nl/

What you want to know: average 70€-100€ / month, for a basic one.

After these three you are ready to care about how to get Dutch 🙂

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?

The adapting process might be slower than expected, specially if you do not speak Dutch, but that is at the same time a good excuse to practice with local people. Dutch language is like a mix of German, English and a bit of Spanish. At least that is how I see it after all this time. If someone Dutch does not know a word in English (I use English all the time), I just ask them to say it in Dutch, and a lot of the times I understand as is similar to Spanish.

I really recommend to learn the language, Dutch people love to see your effort.

People here are very honest and responsible and they do not worry a lot about things. Dutch people always say something to you with a smile.

Weather, well, I miss the sun. But Dutch weather makes beautiful woods you can pass through all the time with your bike.

Small country with so many typical things there is not enough time to go around and see all of them.

Enschede is very cosy, nice small spots you will discover. I love music, here I found an awesome place to practice and where you will find concerts every week: Atak. My favourite spot is Jazzpodium de Tor, of course jazz every week. Dance, art, ice sky, water sky, football, party…

Any place like this is my home.

What activities do you like the most in the region of Twente/ Enschede?

The most I like is travel around, to know as much as I can in the Netherlands, that is awesome. But what I really love is go into the woods with my bike and get lost.

What still surprises you about the Dutch people or the Netherlands?

How can they have just sandwich for lunch? But pretty much everything is a surprise. New food, new places new way of life, a new word in Dutch. I think I will be surprised for a long time.

What tips or advice would you give someone whos relocating to the Netherlands?

Enjoy every single moment in here. Do not step back because you do not know the language or anything, I know for sure coming here was the best decision I could make and of course I will be around so you can call me anytime, I will be your guide 🙂

Tot ziens!