DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Marko from Serbia

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Marko from Serbia

Hoe verliep het proces om van Servië naar Nederland te verhuizen voor u en uw gezin?
Voordat ik naar Nederland kwam, ben ik een paar keer met mijn gezin verhuisd, maar nooit buiten Servië. Deze keer maakte ik me misschien een beetje zorgen, want verhuizen naar Nederland gebeurde net nadat mijn vrouw bevallen was van onze jongste dochter. Gelukkig is de volledige transitie goed verlopen dankzij de goede organisatie en ondersteuning die we kregen van mijn bedrijf en Vera.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
In de eerste maand na aankomst had ik al accommodatie georganiseerd. Gedurende die tijd kreeg ik ondersteuning van een agent bij het vinden van een permanent appartement en het afhandelen van al het papierwerk. Het was niet zo eenvoudig om de gewenste woonruimte te vinden, maar uiteindelijk vond ik een perfect appartement, niet te duur en op een mooie locatie. Mijn familie voegde zich later bij mij en kreeg ook alle ondersteuning op het gebied van verblijfsvergunningen, burgerservicenummers en het vinden van een school voor onze oudste dochter. Ik was vooral blij omdat alle mensen die ons hielpen erg professioneel waren en altijd beschikbaar om op vragen te antwoorden.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
We wonen niet graag in hele grote steden, zoals Amsterdam, dus Enschede is een perfecte plek voor ons. Het heeft alle nodige dingen, maar toch niet te drukke plaats en we genieten van alle mogelijkheden die er zijn. Nederland is een goed georganiseerd land, dus het is hier gemakkelijk wonen.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
Enschede heeft een gezellige binnenstad en is omgeven door leuke parken, waar we graag met kinderen en vrienden naartoe gaan. De wegen zijn hier erg goed, vooral voor fietsen, wat het genieten tijdens ritten mogelijk maakt. Ook bezoeken we graag zowel binnen- als buitenspeeltuinen, wat geweldig is in Enschede. Bibliotheek is hier een belangrijke plek, die veel dingen biedt en mijn vrouw gaat er vaak heen. Ze bezoekt ook graag bijeenkomsten georganiseerd door een groep expatmoeders. In mijn geval speel ik graag poolbiljart en voetbal met collega’s en kijk ik af en toe naar de wedstrijd van FC Twente.

Wat verbaast je aan de Nederlanders of Nederland?
Mensen zijn hier ruimdenkend en eerlijk, wat betekent dat ze altijd hun mening zullen geven. Op het werk zijn het harde werkers. Ik ben verbaasd hoe ze allemaal perfect Engels spreken en bereid zijn om het te spreken, wat mijn Nederlands leren moeilijker maakt. J. Ze houden van fietsen en rennen en het hebben van een of meer honden in het gezin. Wat het land betreft, de autobelastingen zijn erg hoog, maar zoals ik al zei, de wegen zijn erg goed. Ik hou van het weer tijdens de warmere maanden, het is niet te warm en met veel daglicht. Iets wat ik niet leuk vind, en veronderstel dat de meeste Nederlanders, zijn de hoge ziektekostenverzekering en de wachtrij bij de huisarts.

Welke tips of advies zou je iemand geven die naar Nederland verhuist?
Dit is een land met strikte regels, maar nadat je ze allemaal hebt leren kennen, wordt het leven heel gemakkelijk. Wees voorbereid op af en toe een regenbui en geniet, want dat kan hier.

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Marko from Serbia

How was the process of moving from Serbia to the Netherlands for you and your family?
Before coming to the Netherlands, I moved few times with my family, but never outside of Serbia. This time I was maybe a bit worried, because move to the Netherlands happened just after my wife gave a birth to our younger daughter. Luckily, complete transition went well thanks to good organization and support that we got from my company and Vera. 

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc.?
In first month after arrival, I had already organized accommodation. During that time I received support from an agent in finding permanent apartment and completing all the paperwork. It wasn’t so easy to find desired place to live, but in the end I found perfect apartment, not too much expensive and on lovely location. My family joined me later on and also got all support regarding residence permits, social security numbers and finding school for our older daughter. I was particularly happy because all the people helping us were very professional and always available to answer on questions.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
We don’t like to live in very big cities, like Amsterdam, so Enschede is a perfect place for us. It has all necessary things, but still not too crowded place and we enjoy in all possibilities that are available. Netherlands is well organized country, so it is easy to live here. 

What activities do you like the most in the region of Twente / Enschede?
Enschede has lovely city center and is surrounded with nice parks, where we like to go with children and friends. Roads are very good here, especially for bikes, which enables enjoy during journeys. We also like to visit both indoor and outdoor playgrounds, which are amazing in Enschede. Library here is important place, offering many things and my wife often goes there. She also likes to visit gatherings organized by a group of expat mothers. In my case, I like to play pool billiards and soccer with colleagues and occasionally watch FC Twente’s match.

What surprises you about the Dutch people or the Netherlands?
People are open-minded here and honest, meaning they will always say their opinion. On job they are hard workers. I am amazed how all of them speak perfect English and are willing to speak it, which makes my Dutch learning (need) more difficult J. They like biking and running and having one or more dogs in family. Regarding country, car taxes are very high but like I said, roads are very good. I like weather during warmer months, it is not too warm and with plenty of daylight. Something that I don’t like, and suppose most of Dutch people, is high health insurance cost and still waiting line at house doctor. 

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
This is a country with strict rules, but after getting familiar with all of them, life becomes really easy. Be ready for occasional rain showers and enjoy, because that is possible here.