DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Ricardo from Portugal

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Ricardo from Portugal

Hoe verliep de verhuizing van Portugal naar Nederland?
Gelukkig kan ik zeggen dat de verhuizing naar Nederland, en meer specifiek naar Amsterdam, vrij vlot verliep, aangezien ik een verhuisbureau had dat me tijdens dit hele proces ondersteunde.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Enerzijds zou ik met de hulp van het verhuisbureau en ook mijn collega’s op het werk zeggen dat over het algemeen alle benodigde regelingen, zoals BSN, Ziektekostenverzekering, Bankrekening, Huisarts en Tandarts, vrij eenvoudig waren.

Aan de andere kant was het in Amsterdam een ​​grote uitdaging om een ​​accommodatie te vinden die bij mijn interesses paste, wat betreft locatie, budget, enz. Dit komt doordat Amsterdam een ​​aansprekende bestemming en zeer toeristisch is en daarmee de vraag naar woonplekken duidelijk overtreft wat de markt te bieden heeft. Daardoor moeten veel mensen verhuizen naar de buurt van Amsterdam, zoals Haarlem, Utrecht, Leiden en vele andere steden. Ik beschouw mezelf gelukkig genoeg dat ik een plek heb gevonden die aansluit bij mijn voorkeuren.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in de stad Amsterdam?
Vast en zeker! Als onderdeel van mijn werk moet ik vaak naar andere landen reizen, op dit moment voornamelijk Hongarije, en geloof het of niet, na een paar dagen kreeg ik heimwee. Je zou denken dat als Portugees natuurlijk mijn geboorteplaats in Portugal zou zijn, maar in werkelijkheid miste ik Amsterdam.

Toen ik in Amsterdam aankwam en met mijn bagage van het vliegveld stapte, natuurlijk regenend, kwam de gedachte bij me op: “Home sweet Home”.

Welke activiteiten vind je het leukst in Nederland / regio Amsterdam?
Helaas moet ik zeggen dat ik behalve naar Enschede op zakenreis ben, vanwege mijn reisvereisten nog geen andere plaatsen in Nederland heb bezocht dan Amsterdam.

In Amsterdam kun je praktisch alles doen wat je wilt, want je zult altijd wel een plek vinden die je de activiteit biedt waarnaar je op zoek bent, of het nu gaat om sport, vrije tijd, culturele sessies, enz.

Persoonlijk geniet ik ervan, nadat ik onlangs een fiets heb gekocht, de stad te verkennen en naar mijn werk te rijden. Dit is mogelijk dankzij de geweldige infrastructuur, de fietscultuur die mensen hebben en natuurlijk het feit dat Nederland een vlak land is wat het fietsen nog meer bevordert. Daarnaast zijn er veel sociale evenementen met expats in de stad, waar ik waar mogelijk probeer bij te wonen, waardoor ook onze integratie in Nederland wordt vergemakkelijkt door mensen te kennen die in dezelfde situatie verkeren en voor dezelfde soort uitdagingen staan ​​als jij.

Wat verrast je aan het Nederlandse volk, de Nederlandse manier van leven en / of cultuur?
Ook al ben ik pas 2 maanden in Nederland en ken ik de Nederlandse cultuur nog steeds niet zo goed, ik zou zeggen dat wat mij het meeste indruk maakte vier verschillende aspecten waren.

  • Nederlanders spreken vloeiend Engels, wat het moeilijk maakt om Nederlands te leren;
  • Ze zijn heel eenvoudig, omdat ze je op een heel directe manier zullen vertellen wat ze van jou of een specifiek onderwerp vinden en niet wat je zou willen horen;
  • Nederlanders zijn bewust gezond, omdat ze meestal sporten, of het nu gaat om hardlopen, fietsen of vele anderen, en ze zijn selectief in wat ze eten;
  • Ze hebben een hoge productiviteitsmindset. Een duidelijk voorbeeld is de lichte en koude lunch die ze hebben, waardoor ze na de lunch niet slaperig worden en direct weer aan het werk kunnen. Bovendien is er relatief weinig tijd voor de pauze, dus mensen hebben de neiging om hun werk af te maken en eerder naar huis te gaan, waardoor ze meer tijd hebben met familie of gewoon om te ontspannen.

 

Welke tips of advies zou u iemand geven die naar Nederland verhuist?
Naast het proberen te leren kennen en leven volgens de Nederlandse cultuur, of het nu gaat om fietsen naar het werk, Nederlands leren of zelfs wennen aan de koude maaltijden tijdens de lunch, zou ik je zeker over twee aspecten adviseren.

Ga eerst zo snel mogelijk op zoek naar woonruimte, zodat u een plek kunt vinden die bij uw wensen past. Voordat u in Nederland aankomt, kunt u eerst met vrienden praten, naar Facebook-groepen zoeken of zelfs wat onderzoek doen op websites van makelaars.

Wees ook voorbereid op het “typisch” Nederlandse weer. Regenachtige dagen en het feit dat je de vier seizoenen op dezelfde dag kunt hebben, is een constante, en er is niets dat je kunt doen om het te veranderen. Dus of je bent bereid je aan te passen en ermee te leven, of je zult er spijt van krijgen hier te komen …

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Ricardo from Portugal

How was the process of moving from Portugal to the Netherlands?
Luckily I can say that moving to the Netherlands, and more specifically to Amsterdam, went quite smoothly, as I had a relocation agency supporting me throughout all this process.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc?
On one hand, with the help of the relocation agency and also my colleagues at work, I would say that in general all the required arrangements, such as BSN, Health Insurance, Bank Account, Family Doctor and Dentist, were quite easy. 

On the other hand, in Amsterdam to find accommodation that suited my interests, being it location, budget, etc. was a major challenge. This happens, due to the fact that Amsterdam is an appealing destination and highly touristic and thus the demand of places to live clearly surpasses what the market offers. As a result, many people have to relocate to the neighborhood of Amsterdam, such as Haarlem, Utrecht, Leiden, and many other cities. I consider myself lucky enough to have found a place aligned with my preferences.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Amsterdam?
Definitely! As part of my job I have to travel frequently to other countries, mainly Hungary at this point in time, and believe it or not, after a couple days I was getting homesick.  You would think that being Portuguese, naturally this would mean my hometown in Portugal, but in reality I was missing Amsterdam.

When I arrived in Amsterdam and got out from the airport with my luggage, naturally raining, the thought that immediately came to my mind was “Home sweet Home”.  

What activities do you like the most in the Netherlands / region of Amsterdam?
Unfortunately I have to say that besides going to Enschede on a business trip, I have not visited yet other places in the Netherlands besides Amsterdam, due to my job travelling requirements.

In Amsterdam, you can do practically everything you want, as you will find always a place that provides you with the activity you are looking for, being it sports, leisure, cultural sessions, etc.

Personally, after having recently bought a bike I am enjoying exploring the city and riding to work as well. This is possible due to the amazing infrastructures, cycling culture that people have, and of course to the fact that the Netherlands is a flat country what promotes cycling even more. In addition, there are many social events with expats in the city, in which I try to attend when possible, facilitating also our integration in the Netherlands by knowing people in the same situation and facing same type of challenges as you.

What surprises you about the Dutch people, the Dutch way of life and or culture?
Even though I am in the Netherlands only 2 months and still don´t know Dutch culture that well, I would say that what impressed me the most were four different aspects.

  1. Dutch people are extremely fluent in English, which makes it difficult in a great deal to learn Dutch;
  2. They are very straightforward, as they will tell you what they think about you or a specific topic in a very direct way and not what you would like to hear;
  3. Dutch are very healthy conscious, as they usually do sports, being it running, cycling, or many others, and they are selective with what they eat;
  4. They have a high productivity mindset. A clear example is the light and cold lunch they have, so they will not feel sleepy after lunch and are able to go back to work immediately. Furthermore, the time spent for the break is relatively little, so people tend to finish work and go home earlier, allowing them to have more time with family or just for relaxing.


What tips or advice would you give someone who
s relocating to the Netherlands?
Besides trying to get to know and live according the Dutch culture, being it riding the bike to work, learning Dutch or even get used to the cold meals at lunch, I would definitely advice you on two aspects.

First, start looking for accommodation as soon as possible, so you are able to find a place within your requirements. Before arriving in the Netherlands, start speaking with friends, search for Facebook groups or even do some research on real estate agencies websites.

Also, be prepared for the “typical” Dutch weather. Rainy days and the fact that you can have the four seasons on the same day are a constant, and there is nothing you can do to change it. So, either you are prepared to adapt yourself and live with it or you will regret coming here…