DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Saulo from Brazil

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder
Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Saulo from Brazil

Hoe verliep de verhuizing van Brazilië naar Nederland voor u en uw gezin (vrouw en zoon)?
Het was angstaanjagend :-), Toen we Brazilië verlieten, was onze zoon (de eerste) pas 6 maanden oud, en we kwamen naar zo’n ander land, ver van onze families en vrienden. Ik ben eerder op bezoek geweest en mijn vrouw en ik hielden van de stad, heel kalm, de mensen hier zijn ontvankelijk, ik had geen probleem om alleen Engels te spreken.

Mijn vrouw was bang dat mensen geen geduld met haar zouden hebben (ze kwam zonder kennis van Engels). Maar nadat we hier aankwamen, en we ’s avonds zonder angst over straat liepen … was het liefde tijdens de eerste wandeling! Zelfs voor mijn vrouw.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Het bedrijf betaalde een adviseur om me hierbij te helpen. Toen ik voor het interview kwam, heb ik al 3 plaatsen bezocht en een van deze plaatsen gehuurd. Toen we hierheen verhuisden, bleven we slechts een paar dagen in het hotel (terwijl de winkels onze bedden en wat meubels bezorgden). Een ding dat ik me later realiseerde, is dat we het geluk hadden zo snel een appartement te vinden. Onze collega’s moesten twee of drie maanden wachten op een huurwoning.

Op onze tweede dag hier hadden we al onze verblijfsvergunningen en BSN-nummers bij de gemeente, en hebben we ook onze bankrekening geopend. Wat betreft de ziektekostenverzekering vond ik niet veel verschillen tussen hen, dus ik koos degene waarvan ik dacht dat de communicatie in het Engels het gemakkelijkst was.

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Dit is een moeilijk punt. Soms denk ik dat we ons nooit meer ‘echt thuis’ zullen voelen, zelfs niet als we teruggaan naar Brazilië. We zijn hier een jaar en zes maanden en we zijn al twee keer verhuisd. De tweede keer dat we verhuisden hebben we een huis gekocht en dit is een van de belangrijkste dingen om ons weer thuis te laten voelen. Nu kunnen we de muren schilderen, lijsten ophangen en doen wat we willen. In ons huidige huis voelen we ons thuis.

Een onderwerp dat niet aan de orde is, is “Huis kopen in Nederland”. Het is heel gemakkelijk (kopen, niet vinden … dit is inderdaad heel moeilijk), wees niet bang.

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
Als echte Braziliaan kan het niet anders zijn. We hebben erg genoten van het kijken naar enkele voetbalwedstrijden bij De Grolsch (gelukkig had FC Twente AFGELOPEN JAAR een goed seizoen). Ook voor Feyenoord-wedstrijden gingen we naar Rotterdam. We hebben bijna elke toeristische plaats in Nederland bezocht (inclusief de tulpenvelden – het is geweldig, iedereen moet minstens een keer gaan), ook enkele plaatsen in Duitsland en België. Mijn vrouw en ik houden van roadtrips, de snelwegen hier zijn een groot pluspunt voor ons.

Wat verbaast je aan de Nederlanders of Nederland?
Het eerste is het Engelse niveau dat hier wordt gesproken. Het is verbazingwekkend hoe vloeiend Nederlanders in zoveel talen spreken.

Maar er is een punt waardoor ik hier voor altijd wil wonen:

Hoe ze het leven verdelen tussen werk en gezin. Er zijn geen extra uren op het werk, na 18u zijn de gezinnen samen aan het eten. In Brazilië is ons leren leven om te werken en hier werken mensen om te leven. ‘Welzijn’ is het woord dat de Nederlandse manier van leven definieert.

Welke tips of advies zou u iemand geven die naar Nederland verhuist?
Vergeet alles wat je hebt gehoord over Nederlanders en cultuur, kom hier en ervaar het zelf.

Vertrouw nooit op “dit is het enige huis dat beschikbaar is in deze stad, je zou het nu moeten huren!”. Blijf kalm, zoek zorgvuldig en je zult een geweldige plek vinden.
Huur een plaats voor 6 maanden, maximaal 1 jaar. Als je van de stad / buurt houdt, probeer dan iets te kopen! De huurkosten in Nederland zijn te gek, en de hypotheekrentes zijn belachelijk laag. Het kopen van een woning kan u 35% besparen op uw maandelijkse kosten voor huisvesting.

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder
Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Saulo from Brazil

How was the process of moving from Brazil to the Netherlands for you and your family (wife and son)?
It was terrifying :-), When we left Brazil our son (first one) was only 6 months old, and we came to such a different country, far from our families and friends. I came for a visit before and my wife and I loved the city, really calm, the people here are receptive, I had no problem using only English.

My wife was concerned that people would not have patience with her (she came with no knowledge of English). But after we arrived here, and we walked on the streets in the evening with no fear…it was love on the first walk around! Even for my wife. 

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc.?
The company paid an advisor to help me with all of this. When I came for the interview I already visited 3 places and rented one of these places. When we moved here, we stayed in the hotel for just a few days (while the stores were delivering our beds and some furniture). One thing that I realized later is that we were lucky to find an apartment so quick. Our colleagues had to wait for two or three months for a place to rent.

In our second day here we already got our residence permits and BSN numbers at the “gemeente”, and also opened our bank account. Regarding health insurance I didn’t found a lot of differences between them, so I choose the one I thought the communication in English was the easiest.

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
This is a difficult point. Sometimes I think that we’ll never feel “really at home” again, even if we go back to Brazil. We are here for one year and six months and we already moved two times. The second time we moved we bought a house and this is one of the most important things to make we feel home again. Now we can paint the walls, hang frames and do whatever we want. In our current house we feel at home. 

One topic that is off the question, is “Buying a house in the Netherlands”. It is really easy (to buy, not finding….this is indeed really difficult), don’t be afraid.

What activities do you like the most in the region of Twente / Enschede?
As a real Brazilian, it couldn’t be different. We really enjoyed watching some soccer matches at De Grolsch (luckily FC Twente had a good season LAST YEAR). We also went to Rotterdam for some Feyenoord matches. We visited almost every touristic place in the Netherlands (including the tulip fields – it is amazing, everybody should go at least once), also some places in Germany and Belgium. My wife and I love road trips, the highways here are a big plus for us.

What surprises you about the Dutch people or the Netherlands?
First thing is the English level spoken here. It is amazing how fluent Dutch people are in so many languages. 

But there is one point that makes me wanna live here forever:

How they split life between work and family. There are no extra hours on work, after 18h families are together having dinner. In Brazil we were taught to live to work and here people work to live. “Welfare” is the word to define the Dutch way of life.

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
Forget everything you heard about Dutch people and culture, come here and experience it yourself. 

Never trust in “this is the only house available in this city, you should rent it now!”. Keep calm, search carefully and you’ll find a great place.

Rent a place for 6 months, maximum 1 year. If you like the city/neighbourhood, try to buy something! The rental costs in the Netherlands are crazy, and the mortgage interests are ridiculously low. Buying a place can save you 35% in your monthly costs for housing.