DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish

Simone from Italy

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Simone from Italy

Hoe verliep de verhuizing van Italië naar Nederland voor u en uw gezin?
Het moeilijkste is om de beslissing te nemen om te verhuizen, want het is nooit gemakkelijk om je land, je vrienden, je familie, je ‘comfortzone’ te verlaten. Als de beslissing eenmaal is genomen, is het echter een kwestie van een goede verhuisplanning maken. In ons geval hadden we een sterke motivatie om te verhuizen omdat we de kwaliteit van ons gezinsleven willen verbeteren. We zijn ondersteund door Apollo, Vera en Expat Centre, we hebben de stad twee keer bezocht voordat we kwamen, we hadden de mogelijkheid om met veel mensen te praten (expat en Nederlands) en daarna is het proces zelf erg soepel verlopen.

Was het gemakkelijk om een ​​woonruimte te vinden en alles te regelen, zoals burgerservicenummer, ziektekostenverzekering, enz.?
Met de hulp van Apollo was het OK. Wat betreft burgerservicenummers, ziektekostenverzekering en andere papieren / documenten ging het behoorlijk snel. Wat betreft huis moet ik zeggen dat een typisch Nederlands huis anders is dan het Italiaanse en, ook al waren er op dat moment veel huizen / appartementen beschikbaar, het vinden van het juiste huis, in overeenstemming met onze behoeften, was niet zo eenvoudig: we bezochten meer dan 15 huizen / appartementen en slechts een paar voldeden aan onze eisen. Bovendien hadden we een ongemak omdat de verhuurder van één huis we van tevoren hadden besloten (en betaald!), Enkele dagen voor onze aankomst het contract verbrak en we al een tijdje in de problemen zaten: gelukkig, met hulp van Apollo, vonden we het meteen een ander huis en we hebben onze plannen niet uitgesteld of gewijzigd.

Laat ik er ook aan toevoegen dat we na minder dan 6 maanden besloten hebben om een ​​huis te kopen en dat we het proces op een zeer vlotte en gemakkelijke manier bijna hebben afgerond.

Hoe was de verhuizing naar Nederland voor uw gezin (vrouw en 4-jarige dochter)? U moest bijvoorbeeld een school voor uw dochter zoeken.
De verhuizing was vrij eenvoudig: het regelen van papieren en documenten ging snel, het verhuizen van onze meubels verliep vlot en het geselecteerde bedrijf was zeer professioneel.

Wat betreft de school voor onze 4-jarige dochter, we hebben enkele scholen in Enschede bezocht en uiteindelijk hebben we gekozen voor een openbare school die gespecialiseerd is in het lesgeven aan buitenlandse kinderen Nederlands (en we zijn erg blij met die beslissing, want na een paar maanden is onze dochter begonnen met Nederlands verstaan ​​en spreken, bovendien regelt die school gratis Nederlandse les voor ouders, erg behulpzaam!)

Voel jij je thuis in Nederland en vooral in Enschede?
Ja, we voelen ons thuis en wonen graag in Enschede. Het is een kleine stad (vergeleken met onze vorige stad in Italië, Rome) maar met bijna alles wat je nodig hebt: restaurants, bars, winkels, bibliotheek, speeltuinen, theater, muziekzaal en veel activiteiten voor kinderen (onze dochter is erg blij!) ; er is ook elke zaterdag een hele grote markt waar je heel goed en vers fruit en groenten kunt vinden. Bovendien is elke plek te voet of met de fiets bereikbaar en hebben we onze levenskwaliteit echt verbeterd!

Welke activiteiten vind je het leukst in de regio Twente / Enschede?
We genieten van muziekconcerten (in music hall en outdoor), festivals (street food festival, bierfestival, Halloween Kermis, Christmas Winter Wonderland …), activiteiten voor kinderen (binnen en buiten, heel vaak gratis) en we genieten ook van de natuur (parken, meren) rondom Enschede!

Wat verbaast je aan de Nederlanders of Nederland?
Fietsen: hoe het land goed is georganiseerd voor fietsen en voor motorrijders is iets dat we niet echt hadden verwacht en we genieten hier enorm van. Ook de liefde en het respect voor de natuur is iets wat we erg leuk vinden.

Welke tips of advies zou u iemand geven die naar Nederland verhuist?
Niet zo veel, want Nederland is een van de best georganiseerde landen ter wereld, het is erg gericht op kinderen en familie, het is bijna tweetalig (de meeste mensen kunnen heel goed Engels spreken): het is gemakkelijk te verhuizen!

Bysonder | International Recruitment | Vera Sonder

Simone from Italy

How was the process of moving from Italy to the Netherlands for you and your family?
The most difficult part is to take the decision to move, because it is never easy to leave your country, your friends, your relatives, your “comfort zone”. However, once the decision is taken, it is just a matter to make proper planning of moving. In our case, we had strong motivation to move because we would like to improve our family life quality. We have been supported by Apollo, by Vera and by Expat Center, we visited the city two times before coming, we had the opportunity to speak with many people (expat and Dutch) and then the process itself has been very smooth.

Was it easy to find a place to live and to arrange everything, like social security number, health insurance, etc.?
With the help provided by Apollo, it was OK. Regarding social security numbers, health insurance and other papers/documents, it was pretty fast. Regarding house, I have to say that Dutch typical house is different from Italian one and, even if many houses/apartments were available at that time, to find the proper house, in line with our needs, was not so simple: we visited more than 15 houses/apartments and just a couple were corresponding to our requirements. Moreover, we had an inconvenient because the landlord of one house we decided (and paid!) in advance, few days before our arrival broke the contract and we have been in trouble for a while: fortunately, with help of Apollo, we found immediately another house and we haven’t postponed or modified our plans.

Let me also add that, after less than 6 months, we decided to buy a house and we have almost completed the process in a very smooth and easy way.

How was the relocation to the Netherlands for your family (wife and 4 year old daughter)? You had to find a school for your daughter for instance.
Relocation was pretty easy: arranging papers and documents were fast, moving of our furnitures went smooth and the selected company was very professional.

Regarding school for our 4 years old daughter, we visited some schools in Enschede and, eventually, we opted for a public school specialized in teaching Dutch to foreign children (and we are very happy of that decision because, after few months, our daughter started to understand and speak Dutch, moreover that school arranges free Dutch lessons for parents, very helpful!) 

Do you feel at home in the Netherlands and especially in the city of Enschede?
Yes, we feel at home and we like living in Enschede. It is a small city (comparing to our previous city in Italy, Rome) but with almost everything you need: restaurants, bars, shops, library, playgrounds, theater, music hall and many activities for children (our daughter is very happy!); there is also a very big market every Saturday where you can find very good and fresh fruits and vegetables. Moreover, every place is reachable by feet or by bike and we really improved our quality of life!

What activities do you like the most in the region of Twente / Enschede?
We are enjoying music concerts (in music hall and outdoor), festivals (street food festival, beer festival, Halloween Kermis, Christmas Winter Wonderland…), activities for children (indoor and outdoor, very often for free) and we are also enjoying the nature (parks, lakes) surrounding Enschede! 

What surprises you about the Dutch people or the Netherlands?
Biking: how the country is well organized for biking and for bikers is something that we were not really expecting and we are enjoying this a lot. Also the love and the respect for the nature is something that we like very much. 

What tips or advice would you give someone who’s relocating to the Netherlands?
Not so many, because the Netherlands is one of the best organized countries in the world, it is very oriented to children and family, it is almost bilingual (most of the people can speak very good English): it is easy to relocate!